Verb Roots

List of Unique Verb Roots Used in Quran

(Based on Quranic Arabic Morphology Data 0.4)

Acquiring the verbs of the Quran based on Roots is the quickest way to its understanding. Here is a list of Unique Verb Roots used in Quran. Notice that the 100 frequebtly used roots are only 36.
Try to master the meanings of these roots, you will nearly come closer to the meaning of the Quran.

SL LOCATION FORM TAG ROOT Frequency
1 (2:8:4:1) yaquwlu V qwl 1620
2 (2:10:11:1) kaAnu V kwn 1358
3 (2:3:2:1) yu&ominu V Amn 558
4 (2:23:9:2) >otu V Aty 535
5 (2:13:19:1) yaEolamu V Elm 425
6 (2:19:9:1) yajoEalu V jEl 340
7 (2:55:8:1) naraY V rAy 315
8 (2:6:3:1) kafaru V kfr 304
9 (2:71:19:1) ji}o V jyA 278
10 (2:25:4:2) Eamilu V Eml 276
11 (2:48:14:1) yu&oxa*u V Ax* 260
12 (2:4:4:1) >unzila V nzl 258
13 (2:20:15:1) $aA^'a V $yA 236
14 (2:10:12:1) yako*ibu V k*b 187
15 (1:6:1:1) {hodi V hdy 184
16 (2:21:6:1) xalaqa V xlq 184
17 (2:21:11:1) tat~aqu V wqy 182
18 (2:23:13:2) {doEu V dEw 173
19 (2:38:10:1) tabiEa V tbE 171
20 (2:22:12:2) >axoraja V xrj 156
21 (2:40:3:1) {*okuru V *kr 154
22 (2:26:25:1) >araAda V rwd 147
23 (2:54:14:2) {qotulu V qtl 145
24 (2:119:2:1) >arosalo V rsl 130
25 (2:26:29:1) yuDil~u V Dll 124
26 (1:5:2:1) naEobudu V Ebd 123
27 (2:158:19:1) taTaw~aEa V TwE 119
28 (2:58:3:1) {doxulu V dxl 118
29 (2:61:36:1) sa>alo V sAl 115
30 (2:20:11:1) >aZolama V Zlm 111
31 (2:64:2:1) tawal~ayo V wly 109
32 (2:75:9:1) yasomaEu V smE 108
33 (2:50:10:1) tanZuru V nZr 107
34 (2:96:1:3) tajida V wjd 106
35 (2:14:2:1) laqu V lqy 105
36 (2:58:16:1) n~agofiro V gfr 105
37 (2:3:4:2) yuqiymu V qwm 97
38 (2:35:7:2) kula V Akl 93
39 (2:113:3:1) layosati V lys 89
40 (2:24:3:1) tafoEalu V fEl 88
41 (2:182:2:1) xaAfa V xwf 87
42 (2:18:6:1) yarojiEu V rjE 80
43 (2:27:10:1) >amara V Amr 79
44 (2:51:2:1) wa`Eado V wEd 76
45 (2:48:4:1) tajoziY V jzy 74
46 (2:30:19:1) nusab~iHu V sbH 73
47 (2:96:8:1) >a$oraku V $rk 72
48 (3:44:5:1) nuwHiy V wHy 72
49 (2:26:4:1) yasotaHoYi.^ V Hyy 71
50 (2:3:8:1) yunfiqu V nfq 70
51 (2:48:19:1) yunSaru V nSr 69
52 (2:165:9:1) yuHib~u V Hbb 69
53 (2:49:2:1) naj~ayo V njw 67
54 (2:79:24:1) yakosibu V ksb 67
55 (2:187:26:2) {botagu V bgy 65
56 (2:156:3:1) >aSa`bato V Swb 64
57 (2:37:6:2) taAba V twb 63
58 (2:80:14:1) yuxolifa V xlf 63
59 (2:61:5:1) n~aSobira V Sbr 62
60 (2:3:7:1) razaqo V rzq 61
61 (2:40:8:2) >awofu V wfy 61
62 (2:44:7:1) tatolu V tlw 61
63 (2:28:8:1) yumiytu V mwt 60
64 (2:117:5:1) qaDaY`^ V qDy 59
65 (2:80:3:1) tamas~a V mss 58
66 (3:106:13:2) *uwqu V *wq 58
67 (2:10:4:2) zaAda V zyd 57
68 (2:25:9:1) tajoriY V jry 57
69 (2:61:57:1) EaSa V ESy 57
70 (2:205:8:2) yuholika V hlk 56
71 (2:26:6:1) yaDoriba V Drb 55
72 (2:34:10:2) {sotakobara V kbr 55
73 (2:68:5:1) yubay~in V byn 55
74 (2:56:2:1) baEavo V bEv 53
75 (2:84:15:1) ta$ohadu V $hd 53
76 (2:31:10:1) >an[bi_#u V nbA 51
77 (2:79:3:1) yakotubu V ktb 51
78 (2:196:15:1) yaboluga V blg 51
79 (3:24:15:1) yafotaru V fry 51
80 (2:29:10:1) {sotawaY`^ V swy 50
81 (2:113:24:1) yaHokumu V Hkm 50
82 (2:214:2:1) Hasibo V Hsb 50
83 (2:44:10:1) taEoqilu V Eql 49
84 (2:192:2:1) {ntaha V nhy 49
85 (2:248:21:1) taHomilu V Hml 49
86 (2:6:6:2) >an*aro V n*r 48
87 (2:25:1:2) ba$~iri V b$r 48
88 (2:46:2:1) yaZun~u V Znn 47
89 (3:10:5:1) tugoniYa V gny 47
90 (2:17:10:1) *ahaba V *hb 46
91 (2:52:8:1) ta$okuru V $kr 46
92 (2:120:2:1) taroDaY` V rDw 46
93 (2:85:41:1) yurad~u V rdd 45
94 (2:234:4:2) ya*aru V w*r 45
95 (3:39:1:2) naAdato V ndw 45
96 (2:31:6:1) EaraDa V ErD 44
97 (4:3:23:1) malakato V mlk 44
98 (2:44:4:2) tansa V nsy 42
99 (2:90:1:1) bi}osa V bAs 42
100 (2:279:4:2) >o*anu V A*n 42
101 (3:122:11:3) yatawak~ali V wkl 42
102 (2:264:29:1) yaqodiru V qdr 41
103 (2:284:21:2) yuEa*~ibu V E*b 41
104 (2:17:13:2) taraka V trk 40
105 (2:150:25:1) taxo$a V x$y 40
106 (2:173:2:1) Har~ama V Hrm 39
107 (2:218:6:2) ja`hadu V jhd 39
108 (2:173:9:1) >uhil~a V hll 38
109 (3:99:5:1) taSud~u V Sdd 38
110 (2:38:17:1) yaHozanu V Hzn 37
111 (2:186:7:1) >ujiybu V jwb 37
112 (2:203:25:1) tuHo$aru V H$r 37
113 (1:7:3:1) >anoEamo V nEm 36
114 (2:275:39:1) EaAda V Ewd 36
115 (2:34:4:1) {sojudu V sjd 35
116 (2:95:5:1) qad~amato V qdm 35
117 (2:126:22:2) >umat~iEu V mtE 35
118 (3:120:4:1) tasu&o V swA 35
119 (2:17:17:1) yuboSiru V bSr 34
120 (2:212:6:2) yasoxaru V sxr 34
121 (2:59:1:2) bad~ala V bdl 32
122 (2:137:15:3) yakofiy V kfy 32
123 (2:24:12:1) >uEid~ato V Edd 31
124 (2:102:56:1) yanfaEu V nfE 31
125 (2:177:48:1) Sadaqu V Sdq 31
126 (2:203:7:1) taEaj~ala V Ejl 31
127 (3:152:30:1) Sarafa V Srf 31
128 (2:124:2:1) {botalaY`^ V blw 30
129 (2:160:4:2) >aSolaHu V SlH 30
130 (2:259:25:1) labivo V lbv 30
131 (2:27:8:2) yaqoTaEu V qTE 29
132 (2:102:54:1) yaDur~u V Drr 29
133 (2:195:10:2) >aHosinu V Hsn 29
134 (3:61:11:1) taEaAla V Elw 29
135 (4:11:59:1) tadoru V dry 29
136 (2:48:10:1) yuqobalu V qbl 28
137 (2:112:3:1) >asolama V slm 28
138 (2:286:43:2) {roHamo V rHm 28
139 (3:25:3:1) jamaEo V jmE 28
140 (2:9:10:1) ya$oEuru V $Er 27
141 (2:14:8:1) xala V xlw 27
142 (2:52:2:1) Eafawo V Efw 27
143 (2:89:20:1) Earafu V Erf 27
144 (2:189:27:1) tufoliHu V flH 27
145 (2:212:1:1) zuy~ina V zyn 27
146 (2:271:7:1) tuxofu V xfy 27
147 (2:33:19:1) tubodu V bdw 26
148 (2:85:11:1) taZa`haru V Zhr 26
149 (2:148:5:2) {sotabiqu V sbq 26
150 (5:3:27:1) tasotaqosimu V qsm 26
151 (5:107:5:1) {sotaHaq~a V Hqq 26
152 (2:16:3:1) {$otara V $ry 25
153 (2:143:25:1) yanqalibu V qlb 25
154 (2:218:11:1) yaroju V rjw 25
155 (4:11:39:2) wariva V wrv 25
156 (4:107:2:1) tuja`dilo V jdl 25
157 (2:20:1:1) yakaAdu V kwd 24
158 (2:36:9:1) {hobiTu V hbT 24
159 (2:118:6:1) yukal~imu V klm 24
160 (2:203:14:1) ta>ax~ara V Axr 24
161 (3:36:2:1) waDaEato V wDE 24
162 (2:15:4:2) yamud~u V mdd 23
163 (2:50:2:1) faraqo V frq 23
164 (2:69:17:1) tasur~u V srr 23
165 (2:88:5:1) l~aEana V lEn 23
166 (2:216:9:1) takorahu V krh 23
167 (3:154:9:1) yago$aY` V g$w 23
168 (4:101:15:1) yafotina V ftn 23
169 (2:60:2:1) {sotasoqaY` V sqy 22
170 (2:61:59:1) yaEotadu V Edw 22
171 (2:63:4:2) rafaEo V rfE 22
172 (2:132:1:2) waS~aY` V wSy 22
173 (2:231:6:2) >amosiku V msk 22
174 (2:249:2:1) faSala V fSl 22
175 (3:8:8:2) habo V whb 22
176 (3:54:1:2) makaru V mkr 22
177 (3:137:6:2) siyru V syr 22
178 (2:15:2:1) yasotahozi}u V hzA 21
179 (2:20:8:1) m~a$a V m$y 21
180 (2:33:22:1) takotumu V ktm 21
181 (2:35:13:1) taqoraba V qrb 21
182 (2:129:12:2) yuzak~iy V zkw 21
183 (2:218:5:1) haAjaru V hjr 21
184 (6:6:27:2) >an$a>o V n$A 21
185 (2:35:3:1) {sokuno V skn 20
186 (2:76:15:1) fataHa V ftH 20
187 (2:114:11:2) saEaY` V sEy 20
188 (2:124:6:2) >atam~a V tmm 20
189 (4:10:12:3) yaSola V Sly 20
190 (4:78:35:1) yafoqahu V fqh 20
191 (4:164:3:1) qaSaSo V qSS 20
192 (2:204:4:1) yuEojibu V Ejb 19
193 (2:230:2:1) Tal~aqa V Tlq 19
194 (2:245:8:2) yuDa`Eifa V DEf 19
195 (2:249:17:1) yaToEamo V TEm 19
196 (3:49:18:2) >anfuxu V nfx 19
197 (2:11:5:1) tufosidu V fsd 18
198 (2:47:9:1) faD~alo V fDl 18
199 (2:61:15:1) tun[bitu V nbt 18
200 (2:219:26:1) tatafak~aru V fkr 18
201 (2:221:2:1) tankiHu V nkH 18
202 (3:26:9:2) tanziEu V nzE 18
203 (4:119:19:1) xasira V xsr 18
204 (2:50:6:2) >agoraqo V grq 17
205 (2:74:22:1) ya$~aq~aqu V $qq 17
206 (2:81:5:2) >aHa`Tato V HwT 17
207 (2:96:9:1) yawad~u V wdd 17
208 (2:100:2:1) Ea`hadu V Ehd 17
209 (7:54:29:1) tabaAraka V brk 17
210 (7:204:2:1) quri}a V qrA 17
211 (2:60:20:2) {$orabu V $rb 16
212 (2:61:41:2) baA^'u V bwA 16
213 (2:232:7:1) taEoDulu V EDl 16
214 (2:245:14:2) yaboS:uTu V bsT 16
215 (3:120:8:1) yaforaHu V frH 16
216 (3:164:2:1) man~a V mnn 16
217 (5:14:25:1) yaSonaEu V SnE 16
218 (5:75:25:1) yu&ofaku V Afk 16
219 (2:36:1:2) >azal~a V zll 15
220 (2:67:15:1) >aEuw*u V Ew* 15
221 (2:125:17:1) Tah~ira V Thr 15
222 (2:196:8:1) {sotayosara V ysr 15
223 (2:231:36:1) yaEiZu V wEZ 15
224 (2:249:53:1) galabato V glb 15
225 (3:24:10:2) gar~a V grr 15
226 (3:195:22:2) >uw*u V A*y 15
227 (7:29:15:1) bada>a V bdA 15
228 (2:4:12:1) yuwqinu V yqn 14
229 (2:76:18:2) yuHaA^j~u V Hjj 14
230 (2:86:8:1) yuxaf~afu V xff 14
231 (2:94:13:2) taman~a V mny 14
232 (2:130:11:1) {SoTafayo V Sfw 14
233 (2:235:42:2) {Ho*aru V H*r 14
234 (2:250:10:2) vab~ito V vbt 14
235 (4:18:21:1) >aEotado V Etd 14
236 (6:6:9:1) m~ak~a V mkn 14
237 (6:41:4:2) yako$ifu V k$f 14
238 (7:77:3:2) Eata V Etw 14
239 (8:26:12:2) _#aAwaY` V Awy 14
240 (2:34:9:1) >abaY` V Aby 13
241 (2:228:2:1) yatarab~aSo V rbS 13
242 (3:27:1:1) tuwliju V wlj 13
243 (3:192:7:1) >axozayo V xzy 13
244 (4:60:5:1) yazoEumu V zEm 13
245 (4:100:24:1) waqaEa V wqE 13
246 (6:79:5:1) faTara V fTr 13
247 (6:100:15:1) yaSifu V wSf 13
248 (11:112:8:1) taToga V Tgy 13
249 (2:77:9:1) yuEolinu V Eln 12
250 (2:100:4:1) n~aba*a V nb* 12
251 (2:114:4:1) m~anaEa V mnE 12
252 (2:238:1:1) Ha`fiZu V HfZ 12
253 (3:39:5:1) yuSal~iY V Slw 12
254 (3:168:4:2) qaEadu V qEd 12
255 (4:31:2:1) tajotanibu V jnb 12
256 (4:62:10:1) yaHolifu V Hlf 12
257 (4:82:2:1) yatadab~aru V dbr 12
258 (7:143:30:2) xar~a V xrr 12
259 (7:171:2:1) nataqo V ntq 12
260 (15:12:2:1) nasoluku V slk 12
261 (2:27:14:1) yuwSala V wSl 11
262 (2:42:2:1) talobisu V lbs 11
263 (2:62:5:1) haAdu V hwd 11
264 (2:96:12:1) yuEam~aru V Emr 11
265 (2:124:17:1) yanaAlu V nyl 11
266 (3:179:23:1) yajotabiY V jby 11
267 (4:127:1:2) yasotafotu V fty 11
268 (7:16:3:1) >agowayo V gwy 11
269 (9:110:5:1) bana V bny 11
270 (11:88:35:1) >uniybu V nwb 11
271 (2:59:18:1) yafosuqu V fsq 10
272 (2:60:9:2) {nfajarato V fjr 10
273 (2:84:13:1) >aqoraro V qrr 10
274 (2:133:5:1) HaDara V HDr 10
275 (2:143:39:2) yuDiyEa V DyE 10
276 (2:158:16:1) yaT~aw~afa V Twf 10
277 (2:166:2:1) tabar~a>a V brA 10
278 (2:217:30:1) yazaAlu V zyl 10
279 (2:259:3:1) mar~a V mrr 10
280 (3:179:18:2) yuToliEa V TlE 10
281 (3:180:4:1) yaboxalu V bxl 10
282 (5:3:32:1) ya}isa V yAs 10
283 (5:59:5:1) tanqimu V nqm 10
284 (6:2:14:1) tamotaru V mry 10
285 (6:10:6:2) HaAqa V Hyq 10
286 (7:22:10:1) yaxoSifa V xSf 10
287 (11:41:2:1) {rokabu V rkb 10
288 (14:34:11:1) tuHoSu V HSy 10
289 (2:85:18:1) tufa`du V fdy 9
290 (2:87:14:2) >ay~ado V Ayd 9
291 (2:87:22:1) tahowaY`^ V hwy 9
292 (2:197:5:1) faraDa V frD 9
293 (2:198:10:1) >afaDo V fyD 9
294 (2:260:15:2) yaToma}in~a V Tmn 9
295 (2:282:95:1) tarotaAbu V ryb 9
296 (3:101:11:1) yaEotaSim V ESm 9
297 (3:114:10:2) yusa`riEu V srE 9
298 (3:122:2:1) ham~at V hmm 9
299 (3:178:6:1) numoliY V mlw 9
300 (4:78:3:1) yudorik V drk 9
301 (4:112:7:1) yaromi V rmy 9
302 (4:140:19:1) yaxuwDu V xwD 9
303 (6:91:44:1) yaloEabu V lEb 9
304 (9:8:6:1) yaroqubu V rqb 9
305 (9:77:1:2) >aEoqaba V Eqb 9
306 (11:72:3:2) >alidu V wld 9
307 (18:16:10:1) yan$uro V n$r 9
308 (20:39:2:1) {qo*ifi V q*f 9
309 (1:5:4:1) nasotaEiynu V Ewn 8
310 (2:49:9:1) yu*ab~iHu V *bH 8
311 (2:75:1:3) taTomaEu V TmE 8
312 (2:222:7:2) {Eotazilu V Ezl 8
313 (2:276:4:2) yurobiY V rbw 8
314 (3:8:3:1) tuzigo V zyg 8
315 (3:36:16:1) sam~ayo V smw 8
316 (3:44:20:1) yaxotaSimu V xSm 8
317 (4:7:17:1) kavura V kvr 8
318 (4:71:6:2) {nfiru V nfr 8
319 (4:77:7:1) kuf~u V kff 8
320 (5:2:28:1) yajorima V jrm 8
321 (5:71:5:2) Eamu V Emy 8
322 (7:137:21:2) dam~aro V dmr 8
323 (7:195:24:1) kiydu V kyd 8
324 (9:6:5:1) {sotajaAra V jwr 8
325 (9:25:16:2) DaAqato V Dyq 8
326 (9:82:1:3) yaDoHaku V DHk 8
327 (10:26:6:1) yarohaqu V rhq 8
328 (16:57:7:1) ya$otahu V $hw 8
329 (2:15:7:1) yaEomahu V Emh 7
330 (2:27:2:1) yanquDu V nqD 7
331 (2:40:13:2) {rohabu V rhb 7
332 (2:49:6:1) yasuwmu V swm 7
333 (2:109:23:2) {SofaHu V SfH 7
334 (2:187:18:1) taxotaAnu V xwn 7
335 (2:226:9:1) faA^'u V fyA 7
336 (2:227:2:1) Eazamu V Ezm 7
337 (2:233:2:1) yuroDiEo V rDE 7
338 (2:233:18:1) tukal~afu V klf 7
339 (2:245:4:1) yuqoriDu V qrD 7
340 (2:250:2:1) barazu V brz 7
341 (2:275:34:1) salafa V slf 7
342 (2:282:110:1) tabaAyaEo V byE 7
343 (3:75:20:1) dumo V dwm 7
344 (4:157:13:1) Salabu V Slb 7
345 (5:31:9:1) yuwa`riY V wry 7
346 (6:31:26:1) yaziru V wzr 7
347 (6:59:14:1) tasoquTu V sqT 7
348 (7:18:9:2) >amola>a V mlA 7
349 (7:57:14:1) suqo V swq 7
350 (7:84:1:2) >amoTaro V mTr 7
351 (9:4:8:1) yanquSu V nqS 7
352 (9:63:5:1) yuHaAdidi V Hdd 7
353 (10:88:21:2) {$odudo V $dd 7
354 (11:81:9:2) >asori V sry 7
355 (2:17:4:1) {sotawoqada V wqd 6
356 (2:20:3:1) yaxoTafu V xTf 6
357 (2:76:13:2) tuHad~ivu V Hdv 6
358 (2:191:3:1) vaqifo V vqf 6
359 (2:255:41:1) wasiEa V wsE 6
360 (2:260:22:2) Suro V Swr 6
361 (2:264:5:1) tuboTilu V bTl 6
362 (3:43:2:1) {qonuti V qnt 6
363 (3:167:12:1) {dofaEu V dfE 6
364 (3:170:10:1) yaloHaqu V lHq 6
365 (4:6:8:1) 'aAnaso V Ans 6
366 (4:93:9:2) gaDiba V gDb 6
367 (6:31:16:1) far~aTo V frT 6
368 (6:108:2:1) tasub~u V sbb 6
369 (6:136:4:1) *ara>a V *rA 6
370 (7:8:5:1) vaqulato V vql 6
371 (7:135:11:1) yankuvu V nkv 6
372 (7:155:1:2) {xotaAra V xyr 6
373 (9:82:3:3) yaboku V bky 6
374 (12:21:7:1) >akorimi V krm 6
375 (12:91:4:1) 'aAvara V Avr 6
376 (26:21:1:2) fararo V frr 6
377 (2:7:1:1) xatama V xtm 5
378 (2:9:1:1) yuxa`diEu V xdE 5
379 (2:43:5:2) {rokaEu V rkE 5
380 (2:60:25:1) taEova V Evw 5
381 (2:70:11:1) ta$a`baha V $bh 5
382 (2:71:8:1) tuviyru V vwr 5
383 (2:72:4:2) {d~a`ra`#o V drA 5
384 (2:87:5:2) qaf~ayo V qfw 5
385 (2:164:29:2) bav~a V bvv 5
386 (2:196:6:1) >uHoSiro V HSr 5
387 (2:220:12:1) tuxaAliTu V xlT 5
388 (2:245:13:1) yaqobiDu V qbD 5
389 (2:249:31:1) jaAwaza V jwz 5
390 (2:250:7:1) >aforigo V frg 5
391 (2:255:23:1) ya$ofaEu V $fE 5
392 (2:282:32:1) yaboxaso V bxs 5
393 (2:283:14:3) yu&ad~i V Ady 5
394 (3:37:8:2) kaf~ala V kfl 5
395 (3:52:2:1) >aHas~a V Hss 5
396 (3:79:28:1) tadorusu V drs 5
397 (3:103:14:2) >al~afa V Alf 5
398 (3:103:26:2) >anqa*a V nq* 5
399 (3:139:2:1) tahinu V whn 5
400 (3:161:5:1) yagul~a V gll 5
401 (4:43:33:1) la`maso V lms 5
402 (4:47:14:1) n~aTomisa V Tms 5
403 (4:81:7:1) bay~ata V byt 5
404 (4:119:8:3) yugay~iru V gyr 5
405 (5:31:14:2) Eajazo V Ejz 5
406 (6:111:22:1) yajohalu V jhl 5
407 (6:125:6:1) ya$oraHo V $rH 5
408 (6:137:9:2) yurodu V rdy 5
409 (7:62:4:2) >anSaHu V nSH 5
410 (7:77:1:2) Eaqaru V Eqr 5
411 (7:195:8:1) yaboTi$u V bT$ 5
412 (8:9:2:1) tasotagiyvu V gwv 5
413 (9:66:2:1) taEota*iru V E*r 5
414 (11:70:7:1) nakira V nkr 5
415 (11:91:14:2) rajamo V rjm 5
416 (12:25:3:2) qad~ato V qdd 5
417 (12:77:3:1) yasoriqo V srq 5
418 (13:10:7:1) jahara V jhr 5
419 (15:3:4:2) yulohi V lhw 5
420 (15:14:9:1) yaEoruju V Erj 5
421 (18:76:8:1) tuSa`Hibo V SHb 5
422 (19:25:1:2) huz~i V hzz 5
423 (27:17:9:1) yuwzaEu V wzE 5
424 (33:37:31:1) zaw~ajo V zwj 5
425 (2:75:13:1) yuHar~ifu V Hrf 4
426 (2:104:6:1) ra`Ei V rEy 4
427 (2:111:14:1) haAtu V hAt 4
428 (2:130:2:1) yarogabu V rgb 4
429 (2:220:22:2) >aEonata V Ent 4
430 (2:231:9:1) sar~iHu V srH 4
431 (2:266:28:2) {Hotaraqato V Hrq 4
432 (2:278:8:1) baqiYa V bqy 4
433 (3:26:16:2) tu*il~u V *ll 4
434 (3:78:4:1) yalo V lwy 4
435 (3:106:2:1) taboyaD~u V byD 4
436 (3:122:6:1) tafo$ala V f$l 4
437 (3:153:2:1) tuSoEidu V SEd 4
438 (3:153:11:2) >ava`ba V vwb 4
439 (3:179:11:1) yamiyza V myz 4
440 (3:200:6:2) raAbiTu V rbT 4
441 (4:54:2:1) yaHosudu V Hsd 4
442 (4:146:7:2) >axolaSu V xlS 4
443 (5:26:11:1) ta>osa V Asw 4
444 (6:38:8:1) yaTiyru V Tyr 4
445 (6:42:11:1) yataDar~aEu V DrE 4
446 (6:46:23:1) yaSodifu V Sdf 4
447 (6:100:6:2) xaraqu V xrq 4
448 (6:113:9:3) yaqotarifu V qrf 4
449 (6:116:18:1) yaxoruSu V xrS 4
450 (7:20:1:2) wasowasa V wsws 4
451 (7:74:15:2) tanoHitu V nHt 4
452 (7:116:5:1) saHaru V sHr 4
453 (7:143:25:1) tajal~aY` V jlw 4
454 (7:176:6:1) >axolada V xld 4
455 (7:200:2:1) yanzaga V nzg 4
456 (8:38:14:1) maDato V mDy 4
457 (8:48:19:1) nakaSa V nkS 4
458 (9:37:14:2) yuwaATi_#u V wTA 4
459 (9:109:18:2) {nohaAra V hwr 4
460 (11:106:3:1) $aqu V $qw 4
461 (12:18:8:1) saw~alato V swl 4
462 (12:32:4:1) lumo V lwm 4
463 (12:63:13:1) nakotalo V kyl 4
464 (13:17:36:2) yamokuvu V mkv 4
465 (14:15:2:2) xaAba V xyb 4
466 (16:84:14:1) yusotaEotabu V Etb 4
467 (16:96:3:1) yanfadu V nfd 4
468 (18:31:9:1) yuHal~a V Hly 4
469 (20:86:14:3) TaAla V Twl 4
470 (24:30:3:1) yaguD~u V gDD 4
471 (26:64:1:2) >azolafo V zlf 4
472 (27:87:5:2) faziEa V fzE 4
473 (2:17:7:1) >aDaA^'ato V DwA 3
474 (2:74:2:1) qasato V qsw 3
475 (2:106:2:1) nansaxo V nsx 3
476 (2:170:12:1) >alofayo V lfw 3
477 (2:188:6:2) tudolu V dlw 3
478 (2:214:16:2) zulozilu V zlzl 3
479 (2:226:2:1) yu&olu V Alw 3
480 (2:235:11:1) >akonan V knn 3
481 (2:259:53:1) nun$izu V n$z 3
482 (2:259:55:1) nakosuw V ksw 3
483 (2:267:15:1) tayam~amu V ymm 3
484 (2:275:10:1) yataxab~aTu V xbT 3
485 (2:282:24:3) yumolili V mll 3
486 (2:282:79:1) taso_#amu V sAm 3
487 (3:26:13:2) tuEiz~u V Ezz 3
488 (3:121:2:1) gadawo V gdw 3
489 (3:127:7:1) yakobita V kbt 3
490 (3:153:18:1) faAta V fwt 3
491 (3:159:5:1) lin V lyn 3
492 (3:159:12:2) {nfaD~u V fDD 3
493 (3:185:17:1) faAza V fwz 3
494 (4:3:4:1) tuqosiTu V qsT 3
495 (4:3:9:1) TaAba V Tyb 3
496 (4:6:23:3) yasotaEofifo V Eff 3
497 (4:7:14:1) qal~a V qll 3
498 (4:27:11:1) tamiylu V myl 3
499 (4:43:41:2) {mosaHu V msH 3
500 (4:104:8:1) ta>olamu V Alm 3
501 (4:129:8:1) HaraSo V HrS 3
502 (4:172:2:1) yasotankifa V nkf 3
503 (5:12:23:2) Eaz~aro V Ezr 3
504 (5:64:38:1) >aTofa>a V TfA 3
505 (5:71:6:2) Sam~u V Smm 3
506 (5:80:13:1) saxiTa V sxT 3
507 (6:26:4:2) yano_#a V nAy 3
508 (6:27:4:1) wuqifu V wqf 3
509 (6:52:2:1) taTorudi V Trd 3
510 (6:76:11:1) >afala V Afl 3
511 (6:79:2:1) waj~aho V wjh 3
512 (6:94:10:1) xaw~alo V xwl 3
513 (7:22:9:2) Tafiqa V Tfq 3
514 (7:117:9:1) taloqafu V lqf 3
515 (7:175:7:2) {nsalaxa V slx 3
516 (7:180:8:1) yuloHidu V lHd 3
517 (8:2:7:1) wajilato V wjl 3
518 (8:24:14:1) yaHuwlu V Hwl 3
519 (9:34:18:1) yakonizu V knz 3
520 (9:42:9:1) baEudato V bEd 3
521 (9:55:14:2) tazohaqa V zhq 3
522 (9:58:3:1) yalomizu V lmz 3
523 (9:73:6:2) {goluZo V glZ 3
524 (9:108:6:1) >us~isa V Ass 3
525 (9:120:34:1) yagiyZu V gyZ 3
526 (10:78:3:2) talofita V lft 3
527 (11:28:16:2) nulozimu V lzm 3
528 (11:37:6:1) tuxa`Tibo V xTb 3
529 (11:40:5:2) faAra V fwr 3
530 (11:70:8:2) >awojasa V wjs 3
531 (11:98:5:2) >aworada V wrd 3
532 (11:116:23:1) >utorifu V trf 3
533 (12:25:20:1) yusojana V sjn 3
534 (12:36:9:1) >aEoSiru V ESr 3
535 (12:71:5:1) tafoqidu V fqd 3
536 (12:80:25:1) >aboraHa V brH 3
537 (13:39:1:1) yamoHuwA@ V mHw 3
538 (14:46:10:2) tazuwla V zwl 3
539 (15:88:13:2) {xofiDo V xfD 3
540 (15:94:1:2) {SodaEo V SdE 3
541 (16:15:6:1) tamiyda V myd 3
542 (16:53:12:1) tajo_#aru V jAr 3
543 (17:23:21:1) tanoharo V nhr 3
544 (17:35:5:2) zinu V wzn 3
545 (17:64:1:2) {sotafozizo V fzz 3
546 (17:110:17:1) tuxaAfito V xft 3
547 (20:97:25:2) nansifa V nsf 3
548 (21:12:7:1) yarokuDu V rkD 3
549 (28:26:4:1) {sota_#ojiro V Ajr 3
550 (37:91:1:2) raAga V rwg 3
551 (39:5:5:1) yukaw~iru V kwr 3
552 (55:33:7:1) tanfu*u V nf* 3
553 (58:11:7:1) tafas~aHu V fsH 3
554 (69:12:4:2) taEiya V wEy 3
555 (73:11:5:2) mah~ilo V mhl 3
556 (2:30:16:2) yasofiku V sfk 2
557 (2:105:18:1) yaxotaS~u V xSS 2
558 (2:184:16:1) yuTiyqu V Twq 2
559 (2:185:36:3) tukomilu V kml 2
560 (2:224:7:1) tabar~u V brr 2
561 (2:251:1:2) hazamu V hzm 2
562 (2:258:36:2) buhita V bht 2
563 (2:276:1:1) yamoHaqu V mHq 2
564 (2:282:5:1) tadaAyan V dyn 2
565 (2:282:101:1) tudiyru V dwr 2
566 (2:286:19:1) >axoTa>o V xTA 2
567 (3:106:4:2) tasowad~u V swd 2
568 (3:141:1:3) yumaH~iSa V mHS 2
569 (3:146:18:1) {sotakaAnu V kyn 2
570 (3:159:19:2) $aAwiro V $wr 2
571 (4:33:9:1) Eaqadato V Eqd 2
572 (4:43:19:1) tagotasilu V gsl 2
573 (4:84:9:2) Har~iDi V HrD 2
574 (4:88:7:1) >arokasa V rks 2
575 (4:90:21:2) sal~aTa V slT 2
576 (4:101:9:1) taqoSuru V qSr 2
577 (4:102:32:1) tagofulu V gfl 2
578 (4:141:20:1) nasotaHowi*o V Hw* 2
579 (4:171:4:1) tagoluw V glw 2
580 (5:7:7:1) waAvaqa V wvq 2
581 (5:14:13:2) >agorayo V grw 2
582 (5:33:4:1) yuHaAribu V Hrb 2
583 (5:106:28:1) taHobisu V Hbs 2
584 (5:107:2:1) Euvira V Evr 2
585 (6:60:7:1) jaraHo V jrH 2
586 (6:70:13:1) tubosala V bsl 2
587 (6:99:37:1) >avomara V vmr 2
588 (6:113:1:3) taSogaY`^ V Sgw 2
589 (6:128:21:1) >aj~alo V Ajl 2
590 (6:143:15:1) {$otamalato V $ml 2
591 (6:150:2:2) lum~a V lmm 2
592 (6:151:29:1) baTana V bTn 2
593 (7:137:29:1) yaEori$u V Er$ 2
594 (7:176:17:1) yalohavo V lhv 2
595 (7:182:4:2) nasotadoriju V drj 2
596 (7:204:6:2) >anSitu V nSt 2
597 (8:41:3:1) ganimo V gnm 2
598 (8:61:2:1) janaHu V jnH 2
599 (8:67:9:1) yuvoxina V vxn 2
600 (9:14:8:2) ya$ofi V $fy 2
601 (9:101:9:1) maradu V mrd 2
602 (10:61:22:1) yaEozubu V Ezb 2
603 (11:5:3:1) yavonu V vny 2
604 (11:44:7:2) giyDa V gyD 2
605 (11:78:3:1) yuhoraEu V hrE 2
606 (11:113:2:1) tarokanu V rkn 2
607 (12:10:11:1) yalotaqiTo V lqT 2
608 (12:43:24:1) taEoburu V Ebr 2
609 (12:47:2:1) tazoraEu V zrE 2
610 (12:59:2:1) jah~aza V jhz 2
611 (12:86:3:1) >a$okuwA@ V $kw 2
612 (13:17:5:2) saAlato V syl 2
613 (17:7:20:3) yutab~iru V tbr 2
614 (17:66:3:1) yuzojiY V zjw 2
615 (17:93:8:1) taroqaY` V rqy 2
616 (18:10:12:2) hay~i}o V hyA 2
617 (18:17:5:1) t~aza`waru V zwr 2
618 (18:17:11:1) garabat V grb 2
619 (18:47:9:1) nugaAdiro V gdr 2
620 (18:56:11:2) yudoHiDu V dHD 2
621 (20:18:4:1) >atawak~a&uA@ V wkA 2
622 (20:22:1:2) {Domumo V Dmm 2
623 (20:108:7:2) xa$aEati V x$E 2
624 (20:119:6:1) taDoHaY` V DHw 2
625 (21:96:10:1) yansilu V nsl 2
626 (22:18:27:1) yuhini V hwn 2
627 (23:75:8:2) laj~u V ljj 2
628 (24:2:3:2) {jolidu V jld 2
629 (25:32:14:2) rat~alo V rtl 2
630 (25:53:3:1) maraja V mrj 2
631 (25:68:17:1) yazonu V zny 2
632 (28:18:10:1) yasotaSorixu V Srx 2
633 (28:23:23:1) yuSodira V Sdr 2
634 (30:15:9:1) yuHobaru V Hbr 2
635 (30:44:9:1) yamohadu V mhd 2
636 (31:18:2:1) tuSaE~iro V SEr 2
637 (33:59:8:1) yudoniy V dnw 2
638 (33:72:11:2) >a$ofaqo V $fq 2
639 (34:7:10:1) muz~iqo V mzq 2
640 (35:10:24:1) yabuwru V bwr 2
641 (37:47:7:1) yunzafu V nzf 2
642 (39:21:20:1) yahiyju V hyj 2
643 (39:68:4:2) SaEiqa V SEq 2
644 (40:72:6:1) yusojaru V sjr 2
645 (41:22:3:1) tasotatiru V str 2
646 (41:25:1:2) qay~aDo V qyD 2
647 (42:13:1:1) $araEa V $rE 2
648 (44:47:2:2) {Eotilu V Etl 2
649 (46:33:10:1) yaEoYa V Eyy 2
650 (49:3:10:1) {motaHana V mHn 2
651 (50:19:9:1) taHiydu V Hyd 2
652 (52:9:2:1) tamuwru V mwr 2
653 (52:13:2:1) yudaE~u V dEE 2
654 (55:56:5:1) yaTomivo V Tmv 2
655 (68:9:3:1) tudohinu V dhn 2
656 (69:14:4:2) duk~a V dkk 2
657 (73:14:2:1) tarojufu V rjf 2
658 (74:22:2:1) Eabasa V Ebs 2
659 (81:18:3:1) tanaf~asa V nfs 2
660 (82:4:3:1) buEovirato V bEvr 2
661 (84:17:3:1) wasaqa V wsq 2
662 (88:19:4:1) nuSibato V nSb 2
663 (111:1:1:1) tab~ato V tbb 2
664 (2:16:7:1) rabiHat V rbH 1
665 (2:30:21:2) nuqad~isu V qds 1
666 (2:171:6:1) yanoEiqu V nEq 1
667 (2:186:17:1) yaro$udu V r$d 1
668 (2:196:12:1) taHoliqu V Hlq 1
669 (2:197:22:2) tazaw~adu V zwd 1
670 (2:249:22:1) {gotarafa V grf 1
671 (2:255:46:1) ya_#uwdu V Awd 1
672 (2:259:42:1) yatasan~aho V snh 1
673 (2:267:23:1) tugomiDu V gmD 1
674 (3:49:35:1) tad~axiru V *xr 1
675 (3:61:20:1) nabotahilo V bhl 1
676 (3:140:11:1) nudaAwilu V dwl 1
677 (3:160:8:1) yaxo*ulo V x*l 1
678 (3:185:11:1) zuHoziHa V zHzH 1
679 (3:188:9:1) yuHomadu V Hmd 1
680 (4:3:28:1) taEuwlu V Ewl 1
681 (4:19:22:2) EaA$iru V E$r 1
682 (4:21:4:1) >afoDaY` V fDw 1
683 (4:35:15:1) yuwaf~iqi V wfq 1
684 (4:56:9:1) naDijato V nDj 1
685 (4:65:8:1) $ajara V $jr 1
686 (4:72:4:2) yubaT~i}a V bTA 1
687 (4:83:8:1) >a*aAEu V *yE 1
688 (4:119:4:3) yubat~iku V btk 1
689 (5:2:26:2) {SoTaAdu V Syd 1
690 (5:3:21:1) *ak~ayo V *kw 1
691 (5:26:7:1) yatiyhu V tyh 1
692 (5:31:4:1) yaboHavu V bHv 1
693 (5:33:22:1) yunfa V nfy 1
694 (6:76:2:1) jan~a V jnn 1
695 (6:90:6:1) {qotadiho V qdw 1
696 (7:54:18:1) yaTolubu V Tlb 1
697 (7:58:8:1) xabuva V xbv 1
698 (7:138:8:1) yaEokufu V Ekf 1
699 (7:143:34:1) >afaAqa V fwq 1
700 (7:150:21:1) yajur~u V jrr 1
701 (7:150:32:1) tu$omito V $mt 1
702 (7:154:2:1) sakata V skt 1
703 (7:160:16:2) {n[bajasato V bjs 1
704 (7:163:20:1) yasobitu V sbt 1
705 (8:37:11:2) yarokuma V rkm 1
706 (8:57:5:2) $ar~ido V $rd 1
707 (9:2:1:2) siyHu V syH 1
708 (9:12:7:2) TaEanu V TEn 1
709 (9:30:14:1) yuDa`hi_#u V DhA 1
710 (9:35:2:1) yuHomaY` V Hmy 1
711 (9:35:7:2) tukowaY` V kwy 1
712 (9:57:11:1) yajomaHu V jmH 1
713 (11:31:17:1) tazodariY^ V zry 1
714 (11:44:3:1) {bolaEi V blE 1
715 (11:44:6:1) >aqoliEi V qlE 1
716 (11:54:4:1) {EotaraY` V Erw 1
717 (12:9:4:1) {ToraHu V TrH 1
718 (12:12:4:1) yarotaEo V rtE 1
719 (12:23:8:2) gal~aqati V glq 1
720 (12:23:11:1) hayota V hyt 1
721 (12:30:12:1) $agafa V $gf 1
722 (12:33:13:1) >aSobu V Sbw 1
723 (12:49:8:1) yugaAvu V gyv 1
724 (12:51:21:1) HaSoHaSa V HSHS 1
725 (12:65:16:2) namiyru V myr 1
726 (12:85:3:1) tafota&uA@ V ftA 1
727 (12:94:12:1) tufan~idu V fnd 1
728 (14:17:1:1) yatajar~aEu V jrE 1
729 (14:17:4:1) yusiygu V swg 1
730 (14:21:28:2) jaziEo V jzE 1
731 (14:26:6:1) {jotuv~ato V jvv 1
732 (14:42:11:1) ta$oxaSu V $xS 1
733 (15:15:3:1) suk~irato V skr 1
734 (15:68:6:1) tafoDaHu V fDH 1
735 (16:6:5:1) turiyHu V rwH 1
736 (16:59:13:1) yadus~u V dss 1
737 (17:5:12:2) jaAsu V jws 1
738 (17:26:9:1) tuba*~iro V b*r 1
739 (17:51:15:3) yunogiDu V ngD 1
740 (17:62:12:2) >aHotanika V Hnk 1
741 (17:64:6:2) >ajolibo V jlb 1
742 (17:79:3:2) tahaj~ado V hjd 1
743 (17:97:25:1) xabato V xbw 1
744 (18:19:34:3) yatalaT~afo V lTf 1
745 (18:29:23:1) ya$owiY V $wy 1
746 (18:32:10:2) Hafafo V Hff 1
747 (18:45:16:1) ta*oruw V *rw 1
748 (18:77:11:1) yuDay~ifu V Dyf 1
749 (18:79:10:1) >aEiyba V Eyb 1
750 (18:99:4:1) yamuwju V mwj 1
751 (19:4:7:2) {$otaEala V $El 1
752 (19:17:8:2) tamav~ala V mvl 1
753 (19:83:8:1) ta&uz~u V Azz 1
754 (20:12:4:2) {xolaEo V xlE 1
755 (20:18:6:2) >ahu$~u V h$$ 1
756 (20:42:6:1) taniya V wny 1
757 (20:61:10:2) yusoHita V sHt 1
758 (20:66:7:1) yuxay~alu V xyl 1
759 (20:111:1:2) Eanati V Enw 1
760 (20:118:4:1) tajuwEa V jwE 1
761 (20:118:7:1) taEoraY` V Ery 1
762 (20:119:3:1) taZoma&uA@ V ZmA 1
763 (21:18:6:2) yadomagu V dmg 1
764 (21:30:10:2) fataqo V ftq 1
765 (21:42:3:1) yakola&u V klA 1
766 (21:78:8:1) nafa$ato V nf$ 1
767 (21:79:1:2) fah~amo V fhm 1
768 (21:82:4:1) yaguwSu V gwS 1
769 (21:104:2:1) naTowiY V Twy 1
770 (22:2:3:1) ta*ohalu V *hl 1
771 (22:36:16:1) wajabato V wjb 1
772 (22:40:18:2) hud~imato V hdm 1
773 (22:72:13:1) yasoTu V sTw 1
774 (23:104:1:1) talofaHu V lfH 1
775 (23:108:2:1) {xosa_#u V xsA 1
776 (24:19:5:1) ta$iyEa V $yE 1
777 (24:50:9:1) yaHiyfa V Hyf 1
778 (24:63:13:1) yatasal~alu V sll 1
779 (25:67:7:1) yaqoturu V qtr 1
780 (25:77:3:1) yaEoba&uA@ V EbA 1
781 (26:63:8:2) {nfalaqa V flq 1
782 (26:94:1:2) kubokibu V kbkb 1
783 (26:128:5:1) taEobavu V Ebv 1
784 (26:225:7:1) yahiymu V hym 1
785 (27:18:14:1) yaHoTima V HTm 1
786 (27:19:1:2) tabas~ama V bsm 1
787 (27:72:5:1) radifa V rdf 1
788 (27:88:12:1) >atoqana V tqn 1
789 (27:90:4:2) kub~ato V kbb 1
790 (28:15:26:2) wakaza V wkz 1
791 (28:23:15:1) ta*uwda V *wd 1
792 (28:58:5:1) baTirato V bTr 1
793 (28:76:15:2) tanuw^>u V nwA 1
794 (29:48:9:1) taxuT~u V xTT 1
795 (30:12:4:1) yubolisu V bls 1
796 (30:17:4:1) tumosu V msw 1
797 (31:19:1:2) {qoSido V qSd 1
798 (31:20:13:2) >asobaga V sbg 1
799 (32:16:1:1) tatajaAfaY` V jfw 1
800 (33:5:23:1) taEam~adato V Emd 1
801 (33:19:19:1) salaqu V slq 1
802 (33:26:15:2) ta>osiru V Asr 1
803 (33:33:5:1) tabar~ajo V brj 1
804 (34:10:7:1) >aw~ibi V Awb 1
805 (36:67:3:2) masaxo V msx 1
806 (37:94:3:1) yazif~u V zff 1
807 (37:103:3:2) tal~a V tll 1
808 (37:140:2:1) >abaqa V Abq 1
809 (37:141:1:2) saAhama V shm 1
810 (37:142:1:2) {lotaqama V lqm 1
811 (38:3:8:2) laAta V lwt 1
812 (38:22:19:1) tu$oTiTo V $TT 1
813 (38:44:7:1) taHonavo V Hnv 1
814 (39:23:8:1) taqo$aEir~u V q$Er 1
815 (39:45:5:1) {$oma>az~ato V $mz 1
816 (39:69:1:2) >a$oraqati V $rq 1
817 (40:44:5:2) >ufaw~iDu V fwD 1
818 (40:75:11:1) tamoraHu V mrH 1
819 (41:26:8:2) {loga V lgw 1
820 (42:34:2:1) yuwbiqo V wbq 1
821 (43:36:2:1) yaEo$u V E$w 1
822 (43:55:2:1) 'aAsafu V Asf 1
823 (43:71:11:2) tala*~u V l** 1
824 (43:79:2:1) >aboramu V brm 1
825 (44:45:2:1) yagoliY V gly 1
826 (47:35:11:1) yatira V wtr 1
827 (47:37:3:2) yuHofi V Hfw 1
828 (48:9:5:2) tuwaq~iru V wqr 1
829 (48:11:6:1) $agalato V $gl 1
830 (48:24:13:1) >aZofara V Zfr 1
831 (48:29:35:2) _#aAzara V Azr 1
832 (49:11:27:1) tanaAbazu V nbz 1
833 (49:12:13:1) tajas~asu V jss 1
834 (49:12:15:1) yagotab V gyb 1
835 (49:14:20:1) yalito V lyt 1
836 (50:18:2:1) yalofiZu V lfZ 1
837 (50:36:10:2) naq~abu V nqb 1
838 (51:17:6:1) yahojaEu V hjE 1
839 (51:29:5:2) Sak~ato V Skk 1
840 (51:48:2:1) fara$o V fr$ 1
841 (52:21:10:1) >alato V Alt 1
842 (53:34:3:2) >akodaY`^ V kdy 1
843 (53:57:1:1) >azifati V Azf 1
844 (54:9:9:2) {zodujira V zjr 1
845 (56:4:2:1) ruj~ati V rjj 1
846 (56:5:1:2) bus~ati V bss 1
847 (56:63:3:1) taHoruvu V Hrv 1
848 (56:65:6:1) tafak~ahu V fkh 1
849 (57:13:8:1) naqotabiso V qbs 1
850 (57:16:2:1) ya>oni V Any 1
851 (57:27:20:1) {botadaEu V bdE 1
852 (59:2:33:1) yuxoribu V xrb 1
853 (59:6:8:1) >awojafo V wjf 1
854 (68:16:1:2) nasimu V wsm 1
855 (68:17:9:2) yaSorimu V Srm 1
856 (68:51:5:2) yuzoliqu V zlq 1
857 (70:43:9:1) yuwfiDu V wfD 1
858 (72:14:9:1) taHar~a V Hry 1
859 (74:8:2:1) nuqira V nqr 1
860 (74:34:3:1) >asofara V sfr 1
861 (75:7:2:1) bariqa V brq 1
862 (75:16:2:1) tuHar~iko V Hrk 1
863 (75:29:1:2) {lotaf~ati V lff 1
864 (75:33:5:1) yatamaT~aY`^ V mTw 1
865 (77:9:3:1) furijato V frj 1
866 (77:11:3:1) >uq~itato V wqt 1
867 (79:29:1:2) >agoTa$a V gT$ 1
868 (79:32:2:1) >arosaY` V rsw 1
869 (80:6:3:1) taSad~aY` V Sdy 1
870 (80:21:3:2) >aqobara V qbr 1
871 (81:2:3:1) {nkadarato V kdr 1
872 (81:11:3:1) ku$iTato V k$T 1
873 (81:17:3:1) EasoEasa V EsEs 1
874 (82:2:3:1) {ntavarato V nvr 1
875 (83:14:3:1) raAna V ryn 1
876 (83:30:4:1) yatagaAmazu V gmz 1
877 (88:7:2:1) yusominu V smn 1
878 (88:20:4:1) suTiHato V sTH 1
879 (90:11:2:1) {qotaHama V qHm 1
880 (91:6:3:1) TaHaY` V THw 1
881 (91:8:1:2) >alohama V lhm 1
882 (91:10:4:1) das~aY` V dsw 1
883 (91:14:3:2) damodama V dmdm 1
884 (92:14:3:1) talaZ~aY` V lZy 1
885 (93:2:3:1) sajaY` V sjw 1
886 (93:3:5:1) qalaY` V qly 1
887 (93:9:4:1) taqoharo V qhr 1
888 (96:15:5:2) nasofaEF[ V sfE 1
889 (100:5:1:2) wasaTo V wsT 1
890 (100:10:1:2) HuS~ila V HSl 1
891 (113:3:5:1) waqaba V wqb 1

2 comments:

  1. Arabic form of words and root-words will be more helpful. It is difficult to properly pronounce English transcription of Arabic words.

    ReplyDelete
  2. Salaam. Please write each Verb and its root in Arabic too. Thank you. Best Regards

    ReplyDelete